Sporządzanie aktów notarialnych między innymi:
- umowy sprzedaży,
- umowy darowizny,
- umowy dożywocia,
- umowy przenoszące własność nieruchomości,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
- umowy przedwstępne,
- umowy warunkowe,
- umowy zamiany,
- umowy spółki,
- umowy o dział spadku,
- umowy zniesienia współwłasności,
- umowy o podział majątku wspólnego,

- testamenty,
Sporządzanie poświadczeń
Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
Sporządzanie protestów weksli i czeków
Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, umów, porozumień, ugód
i innych dokumentów
Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
Spisywanie protokołów
Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
Doręczanie oświadczeń

wróć