Dokumenty

W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej ( na przykład zawarcia aktu notarialnego, poświadczenia zgodności odpisu dokumentu, poświadczenia podpisu, sporządzenia testamentu) należy posiadać przy sobie:
- w przypadku osoby fizycznej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu), znać numer NIP, jeżeli osoba działa jako pełnomocnik należy posiadać pełnomocnictwo
- w przypadku osoby prawnej niezbędne dodatkowo są: aktualny odpis z KRS oraz umowa spółki, jeżeli w imieniu osoby prawnej działa pełnomocnik należy posiadać pełnomocnictwo.

Do dokonania jakiejkolwiek czynności notarialnej niezbędne jest przedłożenie kompletu odpowiednich dokumentów w oryginałach. Ich weryfikacja przez notariusza pozwoli stwierdzić czy są one wystarczające do sporządzenia danej czynności. Dokumenty winne być przedłożone kilka dni przed ustalonym terminem, co zagwarantuje sprawną obsługę.

Kliknij tutaj by przejrzeć podstawowe dokumenty z podziałem na rodzaj i przedmiot transakcji.