Dokumenty

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
- tytuł własności (wypis aktu notarialnego, przydział, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - w tym przypadku również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inny),
- aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona,
- zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu.

wróć