Dokumenty

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:
- tytuł własności (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - w tym przypadku również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania lub inny),
- aktualny odpis z księgi wieczystej,
- decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana,
- wydany przez starostwo powiatowe wypis z rejestru gruntów dla zbywanej nieruchomości,
- zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku,
- wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”).

wróć